Word - Tabele u tekstu - II deo

1.     Spajanje ćelija i deoba ćelija

Ćelija (ili više ćelija) se može podeliti na više ćelija povlačenjem horizontalnih i/ili vertikalnih linija. Više ćelija se može spojiti u jednu. Ukoliko je to potrebno i tabela se može podeliti na dve tabele. Alati za deobu i spajanje ćelija se nalaze na traci Table Tools – Layout u delu Merge.

Deoba ćelije

image002 

 3

 • Podeliti ćelije sa brojem učesnika kao što je prikazano na slici:

Spajanje ćelija

 • Ćelije moraju biti označene. Ćelija koja se dobija spajanjem mora biti pravougaonog oblika.

6

Zadatak – deoba i spajanje ćelija

1)      Koristiti alate za deobu ćelija i podeliti ćelije sa danima na tri (prvo selektovati sve ćelije pa podesiti deobu kako je prikazano na slici).

9

2)      Premestiti dane u srednji red, pa gornje ćelije spojiti u jednu.

3)      Sve ćelije ispod reda sa danima podeliti na po dve nove ćelije:

4)      Označiti celu tabelu i promeniti font u Times New Roman.

5)      Uneti tekst:

13

2.     Poravnanje teksta u ćeliji

Tekst u ćelijama tabele se može poravnati horizontalno (levo, centar, desno) i vertikalno (gore, centar, dole). Alati za poravnanje teksta se nalaze na traci Layout u delu Alignment.

 

 • Za podešavanje poravnanja u jednoj ćeliji, dovoljno je da je kursor u njoj.
 • Za podešavanje poravnanja u više ćelija, ćelije treba prvo označiti.

Orijentacija teksta u ćeliji

 • Tekst u ćeliji, osim s leva na desno, može ići uspravno prema gore ili uspravno prema dole.

Zadatak – poravnanje i orijentacija teksta

6)      Označiti celu tabelu i postaviti poravnanje na: horizontalno – centar, vertikalno – centar.

7)      Označiti ćelije sa imenima radionica i promeniti orijentaciju teksta.

3.     Automatsko uklapanje tabele i raspodela redova i kolona

18

AutoFit

 • Automatsko uklapanje širine tabele prama sadržaju.

image020   

 • Automatsko uklapanje širine tabele prema marginama.

22

Raspodela visine redova i širine kolona

 • Raspodelom visine redova, visine označenih redova se izjednače.

 

 • Raspodelom širine kolona, širine označenih kolona se izjednače.

 

Zadatak – automatsko uklapanje i raspodela redova i kolona

8)      Širinu tabele automatski uklopiti prema sadržaju.

9)      Raspodeliti širine kolona.

10)   Širinu tabele automatski uklopiti prema marginama.

4.     Ivice u tabeli

Tabela već ima nacrtane ivice. Ivice se mogu menjati i to tako što se može menjati: stil linije, boja linije i širina. Alati za promenu ivica u tabeli su identični alatima za postavljanje ivica oko pasusa.

 • Možemo postaviti različite linije u jednoj tabeli.

33

 • Liniju možemo promeniti tako što ćemo je nacrtati.

 

5.     Senčenje ćelija u tabeli

Ćelije u tabeli se mogu osenčiti na isti način kao što se može osenčiti pasus.

 • Za senčenje više ćelija odjednom, ćelije se prvo moraju označiti.

Zadatak – ivice i senčenje

11)   Promeniti ivice i osenčiti tabelu kao što je prikazano na slici:

39

VEŽBA – tabele

 1. Tekstovi za vežbu.