Word - Tabele u tekstu - I deo

Tabele služe za raspoređivanje podataka u tekstu po redovima i kolonama.

image001 

1.     Kreiranje tabele

 • Na traci Insert u delu Tables nalazi se alat Table. Tu su opcije za kreiranje tabele. Tabela se može kreirati na više načina, a na slici su prikazana tri.

      

 • Klikom na kvadrat, kao što je prikazano na slici, dobija se tabela koja ima 6 kolona i 4 reda.
 • Klikom na Insert Table… dobija se prozor za izbor broja kolona i broja redova.
 • Klikom na Draw Table dobija se alat za crtanje tabele. 
  Prva dva načina su efikasnija, alat za crtanje se najčešće koristi samo za doradu tabele.

Zadatak – kreiranje tabele

1)      Kreirati redom tabele: 2x3, 3x3, 4x3. Za svaku tabelu isprobati sva tri načina kreiranja.

Table Tools

Kada je kursor u tabeli, uključuju se dve trake – Design i Layout za rad sa tabelom (Table Tools).

5

6

Na traci za dizajn se nalaze alati za uređivanje izgleda tabele, postavljanje ivica, za senčenje, kao i alati za crtanje i brisanje u tabeli. Na drugoj traci se nalaze alati za selektovanje, svojstva tabele, brisanje i umetanje, promenu veličine, poravnanje i orijentaciju teksta, izjednačavanje redova i kolona…

Unošenje podataka

 • Kada je tabela kreirana, kursor se nalazi u prvoj ćeliji i može se unositi tekst.
 • Kada se tekst unese u ćeliju, za prelazak u sledeću ćeliju koristi se taster TAB.
 • Svaka ćelija u tabeli preuzima format pasusa u kom se nalazio kursor prilikom postavljanja tabele.

7

 • Za kretanje u tabeli se mogu koristiti već poznate tehnike kretanja kroz tekst.

Zadatak – kreiranje tabele i unošenje teksta

1)      Kreirati tabelu koja će imati 6 kolona i 4 reda. Uneti tekst u tabelu, kao na slici ispod:

Tekst koji je duži od širine ćelije se automatski prelama i prebacuje u sledeći red. Tako će ćelija (ceo red) promeniti visinu da bi se ceo tekst video.

2.     Označavanje elemenata tabele

Može se označiti cela tabela, jedan red ili više redova, jedna kolona ili više kolona, jedna ćelija ili više ćelija. Tehnike označavanja elemenata tabele su slične tehnikama označavanja teksta. Promene formata slova, paragrafa i druga podešavanja primenjuju se na označene ćelije tabele.

Označavanje cele tabele

ili

Označavanje jedne kolone

 ili

Označavanje više kolona

Označavanje nesusednih kolona

Označavanje redova

ili

 • Postupak označavanja više redova, kao i nesusednih redova, sličan je označavanju kolona.

Označavanje ćelija

 • Ako se, umesto klika, pritisne levi taster na mišu i vuče preko drugih ćelija time će se označiti više ćelija.

ili

Zadatak – označavanje redova, kolona i ćelija

2)      Označiti celu tabelu (2. zadatak) pa onda promeniti font u Verdana i veličinu slova na 9pt.

3)      Selektovati prvi red. Povećati slova na 12pt i podebljati slova.

4)      Selektovati ćelije sa imenima radionica. Ukositi slova.

3.     Promena širine kolone i visine reda

  • Širina kolona i visina redova može se podesiti pomeranjem odgovarajuće ivice kolone/reda

         

   • ili korišćenjem alata: HeightWidth na traci Table Tools – Layout.

    • Promene vrednosti visine i širine odnose se na red i kolonu u kojoj se nalazi kursor, odnosno na označene redove, označene ćelije ili označene kolone.

Zadatak – promena širine kolona i visine reda

5)      Suziti prvu kolonu prevlačenjem desne ivice. Druga kolona će se proširiti.

    

6)      Postaviti visinu prvog reda na 1cm (Table Tools – Layout – )

4.     Umetanje i uklanjanje reda i kolone

Umetanje reda

Postoje dva načina za umetanje reda:

    • Prvi način je da se pritisne taster Tab kada je kursor u poslednjoj ćeliji tabele. Time se dodaje još jedan red na kraju tabele. Novi red preuzima sve formate prethodnog.
    • Drugi način je korišćenjem alata Insert AboveiliInsert Belowna traci Table Tools – Layout, za umetanje reda iznad ili ispod reda u kom se nalazi kursor.

Uklanjanje reda

    • Može se ukloniti više redova odjednom. Redovi koji se uklanjaju moraju biti označeni.

Umetanje kolone

    • Umetanje kolone levo/desno od kolone u kojoj se nalazi kursor izvodi se korišćenjem alata Insert Left Insert Rightkoji se nalaze na traci Table Tools – Layout.

Uklanjanje kolone

    • Može se ukloniti više kolona odjednom. Kolone koje se uklanjaju moraju biti označene.

Uklanjanje ćelije

    • Za uklanjanje više ćelija odjednom, ćelije treba označiti.
    • Mesto uklonjene ćelije će zauzeti ćelije koje su ispod ili ćelije koje su desno. Opcija se bira u prozoru Delete Cells…

Zadatak – umetanje i uklanjanje reda i kolone

7)      Dodamo još jedan red u tabelu (postavimo kursor u poslednju ćeliju i pritisnemo taster TAB)

8)      Dodamo red ispod drugog reda (8-10). Dodamo kolonu levo od treće kolone (utorak).

9)      Uklonimo treću kolonu (prazna kolona). Uklonimo poslednji red (prazan red).

10)   Popunimo tekstom treći red.

5.     Uklanjanje cele tabele

VEŽBA – tabele

 1. Tekstovi za vežbu.