Word - Tabulatori

Jedan od načina da se tekst postavi u formu tabele.

Tabulatori će pomoći da se tekst u nekoliko redova postavi na istom mestu, što bi bilo vrlo teško ako bi koristili samo razmaknicu.

image001 

1.     Podrazumevane vrednosti tabulatora

 • Podrazumevana vrednost tabulatora je 1,27cm (1/2 inča)
 • Pritiskom na taster TAB kursor prelazi na prvi Tab Stop

image002

 • Prikaz lenjira se uključuje na traci View u delu Show klikom na 3


Korišćenje podrazumevanih tabulatora

1.       Pritisnemo taster TAB i kucamo reč Mesto

2.       Pritisnemo opet taster TAB dva puta za redom i kucamo reč Kontakt

3.       Pritisnemo taster TAB dva puta za redom i kucamo reč Broj telefona

4

4.      Pritisnemo taster ENTER i ponavljamo prva tri koraka kucajući odgovarajući tekst. Taster TAB pritiskamo potreban broj puta da bi se tekst poravnao kako treba

5 

5.      Ako uključimo prikaz skrivenih oznaka (Traka Home, deo Paragraph, alat ) videćemo skrivene oznake tabulatora

7

 • Skrivene oznake prikazujemo samo da bi videli šta program radi kada pritisnemo taster TAB. Prikaz ovih oznaka može pomoći kada neka od reči nije dobro poravnata sa ostalim rečima.
 • Brisanjem oznake tabulatora uklanja se Tab Stop


2.     
Promena podrazumevane vrednosti tabulatora

 • Promene podrazumevane vrednosti tabulatora se vrši u dijalog prozoru Tabs

89

 • Postavi se nova vrednost i klikne na OK


3.     
Vrste tabulatora

Tipovi tabulatora se uglavnom razlikuju prema poravnanju. Oznake tipova tabulatora su:

10


Brzo postavljanje tabulatora

 • Klikom na lenjir se na tom mestu postavlja tabulator.
 • Koji se tabulator koristi vidi se na dugmetu za promenu tipa tabulatora.

11

 • Izbor vrste tabulatora se vrši klikom na dugme za promenu tipa tabulatora


Primer – brzo postavljanje tabulatora različitog tipa

U novom dokumentu uraditi sledeće:

1)      Izabrati LEVI tabulator i na lenjiru kliknuti na 2cm

2)      Izabrati CENTRIRANI tabulator i na lenjiru kliknuti na 6cm

3)      Izabrati DESNI tabulator i na lenjiru kliknuti na 9cm

4)      Izabrati DECIMALNI tabulator i na lenjiru kliknuti na 12cm

12

5)      Pritisnuti taster TAB i kucati reč Artikal

6)      Pritisnuti taster TAB i kucati reč Vrsta

7)      Pritisnuti taster TAB i kucati reč Količina

8)      Pritisnuti taster TAB i kucati reč Cena

9)      Pritisnuti taster ENTER

10)   Ponavljati prethodnih pet koraka i kucati odgovarajuće podatke…

13

 • Tekst će se rasporediti kao što se vidi na slici…
 • Kada unesemo sve što smo hteli da rasporedimo u tabelu i pritisnemo ENTER za novi pasus ove oznake tabulatora više nisu potrebne. Mišem, jednu po jednu, uklonimo sve oznake sa lenjira.


Premeštanje tabulatora

Kada želimo da pomerimo kolonu teksta formiranu pomoću tabulatora uradimo sledeće:

1)      Označimo sve redove teksta

2)      Oznaku tabulatora pomerimo mišem

3)      Pomeranjem tabulatora se pomera i tekst ispod tabulatora (u označenim redovima)


Dijalog prozor TABS

 • Tabulatori se mogu postaviti i korišćenjem dijalog prozora Tabs.

14

 • Prvo se unese pozicija tabulatora, onda se bira tip i linija vodilja, pa se klikne na taster SET. Ovaj postupak se ponavlja za svaki tabulator.
 • Kad su postavljeni svi tabulatori, kliknemo na taster OK


Linija vodilja

 • Linija vodilja (Leader) je linija koja se postavlja levo od tabulatora (do tabulatora).
 • Mogu se postaviti različite vrste tih linija

15


Zadatak – tabulatori

1)      Koristeći tabulatore rasporediti tekst kao što se vidi na slici ispod.

16

2)      Posle toga postaviti linije vodilje.