Word - Uređivanje dokumenta

 • Kretanje kroz tekst

Kursor označava mesto gde se odvija radnja. To je mesto gde će se postaviti slova koja kucate, ali i mesto gde će se pojaviti objekat koji umetnete (slika, tabela…). Pozicija kursora se zove i mesto umetanja. Pozicija kursora se može promeniti mišem ili tastaturom. Da bi isprobali tehnike kretanja kroz dokument potreban je dokument koji ima nekoliko strana teksta.

Kretanje kroz tekst korišćenjem miša

Premeštanje kursora mišem

 • Postavite pokazivač na mesto u tekstu gde želite da postavite kursor i kliknite

image001                   image002

  • Pomeranje dokumenta gore – dole pomoću trake za pomeranje (Scroll bar)

image003 

VEŽBA – kretanje kroz dokument korišćenjem miša

 1. Otvorite dokument koji ima više strana teksta (ili, napravite dokument sa više strana teksta)
 2. Premestite kursor tako što kliknete u tekst
 3. Pomoću trake za pomeranje pomerati dokument: za liniju gore/dole, za ekran gore/dole
 4. Pomoću dugmeta za pomeranje (scroll box) pomerati dokument gore – dole

Kretanje kroz tekst korišćenjem tastature

Tasteri za kretanje kroz dokument i pomeranje kursora su obično grupisani u srednjem delu tastature, kao što se vidi na slici.

image004

 • Isprobati tastere i kombinacije tastera za pomeranje kursora

image006Kursor ide na prethodni znakimage005

Kursor ide na sledeći znak

Kursor prelazi u prethodi red

Kursor prelazi u sledeći red

Kursor na početak sledeće rečiimage007

Kursor na početak prethodne reči

Kursor na početak sledećeg pasusa

Kursor na početak prethodnog pasusa

Kursor prelazi na kraj reda

Kursor prelazi na početak reda

Kursor prelazi na kraj teksta

Kursor prelazi na početak teksta

VEŽBA – kretanje kroz dokument korišćenjem tastature

 1. Otvorite dokument koji ima više strana teksta (ili, napravite dokument sa više strana teksta)
 2. Koristite opisane tastere i kombinacije tastera za pomeranje kursora
 • Uređivanje teksta

Programi za obradu teksta omogućavaju izmene otkucanog teksta. Izmene se, uglavnom, svode na: brisanje teksta, umetanje novog teksta, kopiranje i premeštanje delova teksta.

Brisanje teksta

Na tastaturi se nalaze dva tastera za brisanje:DELETE i •BACKSPACE.

 • Taster Delete briše znak koji se nalazi desno od kursora
 • Taster Backspace briše znak koji se nalazi levo od kursora

Dve kombinacije tastera brišu reči:

 • Ctrl + Delete briše reč koja se nalazi desno od kursora
 • Ctrl + Backspace briše reč koja se nalazi levo od kursora

Da bi obrisali blok teksta, prvo tekst označite, pa izbrišite pritiskom na taster Delete.

Umetanje teksta

 • Postavite kursor na mesto gde želite da unesete tekst
 • Otkucate tekst

VEŽBA – Brisanje i umetanje teksta

image008 image009image010image011

 1. Izbrisati reč u tekstu (koristeći tastere Delete i Backspace)
 2. Uneti drugu reč
 • Selektovanje teksta

Tekst označavate da bi izvršili neku funkciju samo nad tim tekstom. Označeni tekst možete premeštati, kopirati, brisati, menjati format…

Selektovanje teksta mišem

Selektovanje proizvoljnog teksta.image012

 • Postavite pokazivač na početak teksta koji želite da označite
 • Pritisnete levi taster miša i držeći levi taster pritisnut označite željeni tekst
 • Pustite levi taster

Selektovanje jedne reči.image013

 • Napravite dvostruki klik na tu reč

Selektovanje mišem iz zone leve margine

 • Postavite pokazivač levo od reda koji želite da označite, pokazivač je strelica oblika: image014
 • Jedan klik označava taj red (a)
 • Držite levi taster i vucite gore/dole, označićete više redova (b)
 • Dvostruki klik označava ceo pasus (c)

a)image015 b)image016 c)image017

Selektovanje teksta pomoću tastature

 • Selektovanje teksta pomoću tastature izvodi se kombinacijom tastera: Shift  + Taster za pomeranje kursora

VEŽBA – Selektovanje teksta

Zadatak:U otvorenom dokumentu označite:

 1. Proizvoljan tekst (mišem)
 2. Reč (mišem
 3. Jedan red (mišem)
 4. Više redova (mišem)
 5. Ceo pasus (mišem)

Zadatak: Isprobajte kombinacije tastera:

 1. Shift + Strelica desno
 2. Shift + Strelica levo
 3. Shift + Strelica gore
 4. Shift + Strelica dole
 5. Shift + Home
 6. Shift + End
 7. Shift + Ctrl + Strelica desno
 8. Shift + Ctrl + Strelica levo
 9. Shift + Ctrl + Strelica gore
 10. Shift + Ctrl + Strelica dole
 11. Ctrl + A

Zadatak: Brisanje bloka teksta

 1. Označiti tekst
 2. Pritisnite taster Delete
 • Premeštanje i kopiranje teksta

Premeštanje teksta

Premeštanje teksta tehnikom: Iseci - Nalepi

 • Označite tekst koji premeštate
 • Aktivirajte komandu Cut (Iseci)

image018 ili image019 ili Ctrl + X

 • Postavite kursor na mesto gde želite da premestite tekst
 • Aktivirajte komandu Paste (Nalepi)

image020 ili image021 ili Ctrl + V

Treći i četvrti korak se mogu ponavljati i na taj način se isečeni tekst može lepiti više puta i na različitim mestima.

Premeštanje prevlačenjem

 • Označite tekst koji premeštate
 • Postavite pokazivač u označeni tekst i pritisnite desni taster miša
 • Držeći desni taster pritisnut, pređite na željeno mesto u tekstu i pustite desni taster
 • U meniju birajte opciju Move Here

image022   image023   image024

Kopiranje teksta

Kopiranje teksta tehnikom: Kopiraj - Nalepi

 • Označite tekst koji premeštate
 • Aktivirajte komandu Copy (Kopiraj)

image025 ili image026 ili Ctrl + C

 • Postavite kursor na mesto gde želite da premestite tekst
 • Aktivirajte komandu Paste (Nalepi)

image020 ili image021 ili Ctrl + V

Treći i četvrti korak se mogu ponavljati i na taj način se kopirani tekst može lepiti više puta i na različitim mestima.

Kopiranje prevlačenjem

 • Označite tekst koji premeštate
 • Postavite pokazivač u označeni tekst i pritisnite desni taster miša
 • Držeći desni taster pritisnut, pređite na željeno mesto u tekstu i pustite desni taster
 • U meniju birajte opciju Copy Here

image022   image023   image024

VEŽBA – Premeštanje i kopiranje teksta

Zadatak: Iseci-nalepi i kopiraj-nalepi

 1. U otvorenom dokumentu označite tri reči
 2. Tehnikom premesti – nalepi, premestite izabrani tekst
 3. Selektujte dve reči
 4. Tehnikom kopiraj – nalepi, kopirajte označeni tekst
 5. Ponavljajući komandu Paste (nalepi), nalepite izabrani tekst na više lokacija

Zadatak: Prevlačenje

 1. Označiti tekst i premestiti ga prevlačenjem
 2. Označiti tekst i kopirati ga prevlačenjem
 • Umetanje simbola

image029Simboli koji ne pripadaju standardnom skupu karaktera mogu se postaviti u tekst funkcijom Symbol. Opcija Symbol se nalazi na traci Insert.

 • Postavite kursor na mesto gde želite da postavite simbol
 • Kliknete na traku Insert, pa na Symbol‚
 • Prikazuju se zadnje korišćeni simboli, ako je tu simbol koji vam treba kliknite na njega

image030

 • Ako nije, kliknite na Ω More Symbols…
 • Otvara se prozor Symbol. U okviru Font birate skup karaktera koji će biti prikazan u tabeli.
 • Kada u tabeli nađete željeni simbol, kliknete na njega, pa na dugme Insert

image031

VEŽBA – Umetanje simbola

 1. Pronađite znak Ω (omega) i postavite ga u tekst
 2. Kopirajte znak Ω još na tri mesta u tekstu
 3. Postavite u tekst simbol telefona. Koristite font Wingdings. Otkucati broj telefona: (slika telefona) 067-123-456
 • Poništavanje koraka i vraćanje poništenog (Undo i Redo)

Undo

Alat Undo je od neprocenjivog značaja pri radu u programima. Ovaj alat omogućava da opozovete jednu ili više radnji koje ste napravili. Program Word pamti sve što radite od trenutka otvaranja dokumenta, image032tako da možete opozvati sve radnje. Alat se najčešće koristi kada napravite grešku u radu ili kada niste zadovoljni onim što ste uradili u dokumentu.

 • Kliknite na Undo dugme u Quick Access toolbar-u
 • Svakim klikom poništavate po jednu radnju koju ste napravili u programu
 • Za poništavanje više radnji odjednom, kliknite na strelicu pored alata, pa izaberite koliko koraka želite da poništite

Redo

Alat Redo je par alatu Undo. Ukoliko ste poništili previše koraka, alatom Redo ćete vratiti poništeno.

VEŽBA: Undo i Redo

Vežba 1:

 1. Postavite novi dokument.
 2. Unesite sledeći tekst.
Želim da proverim šta će se desiti kada koristim alate Undo i Redo.
 1. Koristeći dugme Undo opozovite sve radnje. Tekst će nestati.
 2. Koristeći alat Redo, vratite tekst.
 3. Sačuvajte dokument (Save) i zatvorite ga (Close).

Vežba 2:

 1. Otvorite upravo sačuvani dokument (Open)
 2. Postavite kursor na kraj teksta i dodajte:
Sada ću dodati još jednu rečenicu i koristiti komandu Undo. Da li će nestati ceo tekst?
 1. Komandom Undo poništite sve radnje. Da li je nestao sav tekst?