Word - Radno okruženje programa

  1. Startovanje programa
  • Kliknete na dugme Start u paleti poslova (Task bar)
  • Pokažete na All Programs, pa na Microsoft Office
  • Kliknete na Microsoft Word  

image001 

  1. Elementi radnog okruženja programa Word 

Naslovna linija (Title Bar) 

image002

Podrazumevano ime dokumenta je oblika Document broj, i koristi se sve dok se dokument ne sačuva sa odgovarajućim imenom.  

File dugme – Office dugme (Office Button) 

  • Klikom na Office (File) dugme prikazuje se meni 

image003

Sadrži standardne funkcije za rad sa dokumentom, kao što su: Postavi novi dokument (New), Otvori (Open), Sačuvaj (Save), Štampaj (Print) i Zatvori (Close). Tu se nalaze i nove funkcije kojima se uspostavlja veza sa Share Point servisom za objavljivanje informacija na Web-u: Priprema (Prepare), Pošalji (Send) i Objavi (Publish). 

Paleta alatki za brzo korišćenje (Quick Access Toolbar) 

image004

Pored dugmeta Office (Office Button) nalazi se paleta za brzo korišćenje na kojoj se mogu smestiti dugmad najčešće korišćenih komandi. Komande se mogu menjati klikom na Customize Quick Access Toolbar

Traka (Ribbon) 

Traka ili Ribbon je kombinacija Linije Menija (Menu Bar) i Palete sa alatkama (Toolbars). Osim osnovnih traka (Home, Insert, Page Layout, References, Mailing, Review, View) imamo i KONTEKSTUALNE trake koje se odnose na određeni objekat i pokreću se kada se taj objekat umetne ili označi. 

image005

image006

Trake su dinamičke, ukoliko se prozor smanji, izgled alata na trakama se menja.

image007

Minijaturna traka sa alatkama (Mini Toolbar) 

Traka sa osnovnim alatima za oblikovanje, pojavljuje se automatski kada se označi tekst. 

image008

Radni prostor (Work Area), Lenjiri (Ruler) i trake za pomeranje (Scroll Bars) 

Radni prostor je prostor dokumenta, odnosno, deo u kome se unosi i vidi sadržaj dokumenta. Trake za pomeranje se koriste za pomeranje dokumenta gore-dole, odnosno levo-desno. 

image009

Statusna linija (Status Bar) i Dugmad prikaza dokumenta (Page Layout Buttons) 

Statusna traka prikazuje položaj u dokumentu, jezik koji se koristi, kao i druge poruke koje mogu pomoći u radu sa nekim elementima dokumenta. Dugmad prikaza dokumenta omogućavaju promenu načina prikaza sadržaja dokumenta: Print Layout, Full Screen, Web Layout, Outline, Draft. 

image010

Osnovne postavke programa (Word Options) 

  • Kliknete na Office (File) dugme
  • Na dnu menija kliknete na stavku Word Options

Prozor za podešavanje osnovnih postavki u levom delu prikazuje grupe postavki, a u desnom funkcije i podešavanja u okviru grupe.  

image011

delu Advanced – Display može se promeniti jedinica mere koja se koristi u programu. 

image012